Εκπαίδευση & Εφαρμογή Ευφυούς Γεωργίας

Καινοτόμες πρακτικές
στην ψηφιακή εποχή

Υποστηρίζοντας την επαγγελματική εξέλιξη ατόμων που εργάζονται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

Γεωργία,
Δασοκομία & Αλιεία

ICT
Νέες Τεχνολογίες
Ψηφιακές Δεξιότητες

Ανοιχτή &
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Έργο

Το έργο αποτελεί μία προσπάθεια σύνδεσης της γεωργίας με την ψηφιακή εποχή του ευρωπαϊκού χώρου υπό το πρίσμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα που έχουν γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Συντονιστής

Spirito

Διάρκεια

24 μήνες
01/03/2021 – 28/02/2023

Πεδίο

Επαγγελματική
εκπαίδευση & κατάρτιση

Συγχρηματοδοτούμενο

Από το πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+

Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Κύριος στόχος

Καινοτομία

Οριζόντια Προτεραιότητα

Καινοτόμες πρακτικές
στην ψηφιακή εποχή

Πρόσθετες προτεραιότητες

Υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων
προσεγγίσεων και ψηφιακών τεχνολογιών
στη διδασκαλία και μάθηση

Πρόσθετες προτεραιότητες

Βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση
και στην απόκτηση προσόντων για όλους

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει με μια πλήρη πλατφόρμα κατάρτισης στις πιο προηγμένες προκλήσεις της γεωργίας. Τα θέματα επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις για τους γεωπόνους, τους ειδικούς στον τομέα των γεωργικών ασφαλίσεων και τους αγρότες. Θα δημιουργηθούν μαθήματα ενότητας για Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς αυτό απαιτεί συλλογή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και παρουσίαση των πληροφοριών με απλοποιημένο τρόπο στους εκπαιδευόμενους.
Οι προτεραιότητες του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην ψηφιακή εποχή, η ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και στην απόκτηση προσόντων χωρίς φυσική παρουσία και η πρόταση ψηφιακής κατάρτισης και μεθόδων εργασίας σε ένα προηγμένο περιβάλλον σύγχρονης γεωργίας.

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει με μια πλήρη πλατφόρμα κατάρτισης στις πιο προηγμένες προκλήσεις της γεωργίας. Τα θέματα επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις για τους γεωπόνους, τους ειδικούς στον τομέα των γεωργικών ασφαλίσεων και τους αγρότες. Θα δημιουργηθούν μαθήματα ενότητας για Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς αυτό απαιτεί συλλογή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και παρουσίαση των πληροφοριών με απλοποιημένο τρόπο στους εκπαιδευόμενους.
Οι προτεραιότητες του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην ψηφιακή εποχή, η ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και στην απόκτηση προσόντων χωρίς φυσική παρουσία και η πρόταση ψηφιακής κατάρτισης και μεθόδων εργασίας σε ένα προηγμένο περιβάλλον σύγχρονης γεωργίας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

SPIRITO ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.E.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

EIEO – EUROPEAN INSTITUTE
FOR EVOLUTION AND INTEGRATION

GILAB

EIEO – EUROPEAN INSTITUTE
FOR EVOLUTION AND INTEGRATION

GILAB

MKV CONSULTING

UPA CASTILLA Y LEON

MKV CONSULTING

UPA CASTILLA Y LEON

Πνευματικά Προϊόντα

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργούνται 5 Πνευματικά Προϊόντα (Intellectual Outputs – IOs)
τα οποία ενημερώνονται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

IO1: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία επικοινωνίας

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχει τριπλό ρόλο κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου. Ο πρώτος είναι να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις κατάρτισης του έργου και να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του έργου και μετά το τέλος, καθώς είναι προαπαιτούμενο η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη για τουλάχιστον μια ορισμένη περίοδο. Ο δεύτερος ρόλος της είναι να χρησιμεύσει ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και εκπαιδευόμενων και των εταίρων και εκπαιδευτικών. Ο τρίτος ρόλος της πλατφόρμας είναι ως εργαλείο διάδοσης, είτε με την παρουσίαση των συνολικών δραστηριοτήτων και της εταιρικής σχέσης στο έργο είτε ως κανάλι για την προώθηση των IOs του έργου.

IO3: Ανάλυση Υγείας της Καλλιέργειας, Χρήση Αισθητήρων και Φωτογραμμετρία

Το IO3 θα παρουσιάσει τους διαφορετικούς τύπους αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός χάρτη ενός πεδίου, καθώς και την παρακολούθηση του καιρού και άλλων φυσικών παραμέτρων από απόσταση. Είναι μια βασική διαδικασία, δεδομένου ότι ένας διαχειριστής αγροκτήματος αναμένει αυτές τις πληροφορίες για να λάβει τις αποφάσεις του. Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους και μέσω αυτού θα μάθουν τις βασικές αρχές χρήσης ενός ΣμηΕΑ με τον κατάλληλο αισθητήρα για να εκτιμήσουν την υγεία της καλλιέργειάς τους και να μετρήσουν στοιχεία όπως η πίεση του νερού και η εκτίμηση της απόδοσης.

IO5: Βίντεο διάδοσης και εφαρμογή για κινητές συσκευές

Το βίντεο διάδοσης θα συνοψίσει το αντικείμενο του έργου και θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διάδοσης. Το βίντεο θα συνοψίσει τα αποτελέσματα του έργου που παρουσιάζουν τα ΣμηΕΑ ως συστήματα, τη χρήση αισθητήρων, τη χαρτογράφηση πεδίου και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και των τεχνολογικών λύσεων για προηγμένους διαχειριστές αγροκτημάτων. Θα παρουσιάσει τα διάφορα βήματα υλοποίησης της Γεωργίας Ακριβείας από την προετοιμασία του χωραφιού έως τη συγκομιδή. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επίσης ως υλικό προώθησης.

IO2: Νομικό πλαίσιο για τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στις συμμετέχουσες χώρες και την ΕΕ

Το IO2 απευθύνεται σε κάθε πολίτη ή δυνητικό φορέα που επιθυμεί να κατανοήσει τις απαιτήσεις των ΣμηΕΑ και να είναι προετοιμασμένος για τις εθνικές εξετάσεις. Στόχος του IO2 είναι να μεταφέρει την εμπειρία των χρηστών που αντιμετώπισαν ορισμένες δυσκολίες προσπαθώντας να λειτουργήσουν εντός του νομικού πλαισίου και της τελευταίας τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας συνεπώς μια πρακτική άποψη για την εφαρμογή του νόμου.

IO4: Εξοπλισμός, Χρήσεις ΣμηΕΑ στη Γεωργία Ακριβείας και Logistics των ΣμηΕΑ

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις των ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Τα κεφάλαια των ενοτήτων μαθημάτων θα επικεντρωθούν στην τεχνολογική πρόοδο της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρουσιάζοντας είτε ΣμηΕΑ πολλαπλών στροφών είτε πολυεπικοινωνιών και τη χρήση κάθε κατηγορίας σύμφωνα με τις εναέριες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Η ενότητα απευθύνεται σε ειδικούς στον τομέα της γεωργίας, των γεωργικών ασφαλίσεων και σε αγρότες και το κύριο αντικείμενο είναι η κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους των βασικών αρχών χρήσης, το πιθανό όφελος και η εν μέρει προετοιμασία για τις εξετάσεις που διοργανώνονται από τις εθνικές αεροπορικές αρχές.

IO1: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία επικοινωνίας

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχει τριπλό ρόλο κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου. Ο πρώτος είναι να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις κατάρτισης του έργου και να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του έργου και μετά το τέλος, καθώς είναι προαπαιτούμενο η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη για τουλάχιστον μια ορισμένη περίοδο. Ο δεύτερος ρόλος της είναι να χρησιμεύσει ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και εκπαιδευόμενων και των εταίρων και εκπαιδευτικών. Ο τρίτος ρόλος της πλατφόρμας είναι ως εργαλείο διάδοσης, είτε με την παρουσίαση των συνολικών δραστηριοτήτων και της εταιρικής σχέσης στο έργο είτε ως κανάλι για την προώθηση των IOs του έργου.

IO2: Νομικό πλαίσιο για τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στις συμμετέχουσες χώρες και την ΕΕ

Το IO2 απευθύνεται σε κάθε πολίτη ή δυνητικό φορέα που επιθυμεί να κατανοήσει τις απαιτήσεις των ΣμηΕΑ και να είναι προετοιμασμένος για τις εθνικές εξετάσεις. Στόχος του IO2 είναι να μεταφέρει την εμπειρία των χρηστών που αντιμετώπισαν ορισμένες δυσκολίες προσπαθώντας να λειτουργήσουν εντός του νομικού πλαισίου και της τελευταίας τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας συνεπώς μια πρακτική άποψη για την εφαρμογή του νόμου.

IO3: Ανάλυση Υγείας της Καλλιέργειας, Χρήση Αισθητήρων και Φωτογραμμετρία

Το IO3 θα παρουσιάσει τους διαφορετικούς τύπους αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός χάρτη ενός πεδίου, καθώς και την παρακολούθηση του καιρού και άλλων φυσικών παραμέτρων από απόσταση. Είναι μια βασική διαδικασία, δεδομένου ότι ένας διαχειριστής αγροκτήματος αναμένει αυτές τις πληροφορίες για να λάβει τις αποφάσεις του. Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους και μέσω αυτού θα μάθουν τις βασικές αρχές χρήσης ενός ΣμηΕΑ με τον κατάλληλο αισθητήρα για να εκτιμήσουν την υγεία της καλλιέργειάς τους και να μετρήσουν στοιχεία όπως η πίεση του νερού και η εκτίμηση της απόδοσης.

IO4: Εξοπλισμός, Χρήσεις ΣμηΕΑ στη Γεωργία Ακριβείας και Logistics των ΣμηΕΑ

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις των ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Τα κεφάλαια των ενοτήτων μαθημάτων θα επικεντρωθούν στην τεχνολογική πρόοδο της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρουσιάζοντας είτε ΣμηΕΑ πολλαπλών στροφών είτε πολυεπικοινωνιών και τη χρήση κάθε κατηγορίας σύμφωνα με τις εναέριες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Η ενότητα απευθύνεται σε ειδικούς στον τομέα της γεωργίας, των γεωργικών ασφαλίσεων και σε αγρότες και το κύριο αντικείμενο είναι η κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους των βασικών αρχών χρήσης, το πιθανό όφελος και η εν μέρει προετοιμασία για τις εξετάσεις που διοργανώνονται από τις εθνικές αεροπορικές αρχές.

IO5: Βίντεο διάδοσης και εφαρμογή για κινητές συσκευές

Το βίντεο διάδοσης θα συνοψίσει το αντικείμενο του έργου και θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διάδοσης. Το βίντεο θα συνοψίσει τα αποτελέσματα του έργου που παρουσιάζουν τα ΣμηΕΑ ως συστήματα, τη χρήση αισθητήρων, τη χαρτογράφηση πεδίου και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και των τεχνολογικών λύσεων για προηγμένους διαχειριστές αγροκτημάτων. Θα παρουσιάσει τα διάφορα βήματα υλοποίησης της Γεωργίας Ακριβείας από την προετοιμασία του χωραφιού έως τη συγκομιδή. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επίσης ως υλικό προώθησης.

Πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης

Ο ρόλος της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης είναι επίσης να λειτουργήσει ως εργαλείο διάδοσης, είτε παρουσιάζοντας τις συνολικές δραστηριότητες και τη σύμπραξη είτε ως κανάλι για την προώθηση των IOs του έργου. Συγκεκριμένα τμήματα αυτού του παραδοτέου θα συνδεθούν με την εφαρμογή smartphone που αναφέρεται στο IO ” Βίντεο διάδοσης και εφαρμογή για κινητές συσκευές”.

Πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης

Ο ρόλος της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης είναι επίσης να λειτουργήσει ως εργαλείο διάδοσης, είτε παρουσιάζοντας τις συνολικές δραστηριότητες και τη σύμπραξη είτε ως κανάλι για την προώθηση των IOs του έργου. Συγκεκριμένα τμήματα αυτού του παραδοτέου θα συνδεθούν με την εφαρμογή smartphone που αναφέρεται στο IO ” Βίντεο διάδοσης και εφαρμογή για κινητές συσκευές”.

Ομάδες – Στόχοι

Οι ομάδες – στόχοι θα εντοπιστούν σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εμπλεκόμενοι τομείς

Γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι και αγρότες, ενώσεις παραγωγών, οργανισμοί παραγωγών, ΜΚΟ, εμπλεκόμενοι στους τομείς όπως η γεωργία, ο τομέας του περιβάλλοντος και της αγροτικής ασφάλισης, ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων

Ειδικοί

Ειδικοί στην ΕΕΚ και οργανισμοί, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα που ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και τα αποτελέσματα του SATI

Διαμορφωτές πολιτικής

Δημόσιες Αρχές και Διαμορφωτές Πολιτικής σε περιφερειακό / εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο και σχετικά δίκτυα ενδιαφέροντος.

Σύμπραξη

Οργανισμοί των εταίρων

Φορείς λήψης αποφάσεων

Ειδικοί και φορείς λήψης αποφάσεων (Ευρωπαϊκά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Γεωτεχνικά και Τεχνικά Επιμελητήρια κ.λπ.)

Σύμπραξη

Οργανισμοί των εταίρων

Ειδικοί

Ειδικοί στην ΕΕΚ και οργανισμοί, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα που ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και τα αποτελέσματα του SATI

Εμπλεκόμενοι τομείς

Γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι και αγρότες, ενώσεις παραγωγών, οργανισμοί παραγωγών, ΜΚΟ, εμπλεκόμενοι στους τομείς όπως η γεωργία, ο τομέας του περιβάλλοντος και της αγροτικής ασφάλισης, ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων

Διαμορφωτές πολιτικής

Δημόσιες Αρχές και Διαμορφωτές Πολιτικής σε περιφερειακό / εθνικό / ευρωπαϊκό επίπεδο και σχετικά δίκτυα ενδιαφέροντος.

Φορείς λήψης αποφάσεων

Ειδικοί και φορείς λήψης αποφάσεων (Ευρωπαϊκά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Γεωτεχνικά και Τεχνικά Επιμελητήρια κ.λπ.)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την κατάλληλη γνώση για την κατανόηση και τη χρήση των εργαλείων του έργου και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας. Αυτή είναι η κύρια ιδέα αυτού του έργου, καθώς κατά την περίοδο της πανδημίας, πολλά αγροκτήματα/ επιχειρήσεις εγκαταλείφθηκαν ή δεν καλλιεργήθηκαν επαρκώς, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής τροφίμων.

Από οικονομικής άποψης, η εφαρμογή της πράσινης γεωργίας θα εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους και θα αυξήσει την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Γεωργίας Ακριβείας για το περιβάλλον και την υγεία, μέσω της προώθησης της χρήσης πράσινων τεχνικών που είναι εξ ορισμού Γεωργίας Ακριβείας. Η συγκριτική παρουσίαση της συμβατικής γεωργίας με την Γεωργία Ακριβείας θα προσφέρει μια πλήρη άποψη προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα παρουσιάσει νέες ψηφιακές μεθόδους για τη διαχείριση αγροκτήματος και πρωτόκολλα σε περίπτωση πανδημίας όχι μόνο για τον covid-19 αλλά και για παρόμοιες περιπτώσεις.

Αυτοί οι εκπαιδευμένοι ειδικοί θα υποστηρίξουν τους αγρότες στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών για πιο «πράσινα» και ασφαλή προϊόντα και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η πανδημική περίπτωση του covid-19. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Γεωργία Ακριβείας παράγει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και πιο υγιή για τον καταναλωτή. Αυτό το έργο αναμένεται να υποστηρίξει ειδικούς και διαχειριστές αγροκτημάτων στη λήψη των σωστών αποφάσεων για αγροκτήματα που επιθυμούν να εισαγάγουν τη Γεωργία Ακριβείας και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν τους γεωργικούς τομείς στην κατάλληλη πορεία όπως περιγράφεται από την ΚΓΠ, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στις δράσεις αγροτικής ανάπτυξης αντί άμεσες πληρωμές.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την κατάλληλη γνώση για την κατανόηση και τη χρήση των εργαλείων του έργου και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας. Αυτή είναι η κύρια ιδέα αυτού του έργου, καθώς κατά την περίοδο της πανδημίας, πολλά αγροκτήματα/ επιχειρήσεις εγκαταλείφθηκαν ή δεν καλλιεργήθηκαν επαρκώς, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής τροφίμων.

Από οικονομικής άποψης, η εφαρμογή της πράσινης γεωργίας θα εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους και θα αυξήσει την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Γεωργίας Ακριβείας για το περιβάλλον και την υγεία, μέσω της προώθησης της χρήσης πράσινων τεχνικών που είναι εξ ορισμού Γεωργίας Ακριβείας. Η συγκριτική παρουσίαση της συμβατικής γεωργίας με την Γεωργία Ακριβείας θα προσφέρει μια πλήρη άποψη προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα παρουσιάσει νέες ψηφιακές μεθόδους για τη διαχείριση αγροκτήματος και πρωτόκολλα σε περίπτωση πανδημίας όχι μόνο για τον covid-19 αλλά και για παρόμοιες περιπτώσεις.

Αυτοί οι εκπαιδευμένοι ειδικοί θα υποστηρίξουν τους αγρότες στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών για πιο «πράσινα» και ασφαλή προϊόντα και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η πανδημική περίπτωση του covid-19. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Γεωργία Ακριβείας παράγει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και πιο υγιή για τον καταναλωτή. Αυτό το έργο αναμένεται να υποστηρίξει ειδικούς και διαχειριστές αγροκτημάτων στη λήψη των σωστών αποφάσεων για αγροκτήματα που επιθυμούν να εισαγάγουν τη Γεωργία Ακριβείας και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν τους γεωργικούς τομείς στην κατάλληλη πορεία όπως περιγράφεται από την ΚΓΠ, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στις δράσεις αγροτικής ανάπτυξης αντί άμεσες πληρωμές.

Νέα / Ανακοινώσεις

SATI e-learning platform

SATI e-learning platform

H e-learning πλατφόρμα μας είναι έτοιμη και πλήρως λειτουργική με όλους τους συνεργάτες του SATI να συμμετέχουν σε αυτή. Μεταφρασμένη
στα αγγλικά και στις γλώσσες όλων των εταίρων. Ο κύριος σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων του…

Άρθρο για το έργο SATI σε τοπικό περιοδικό

Άρθρο για το έργο SATI σε τοπικό περιοδικό

Παρουσίαση της Διακρατικής Συνάντησης SATI, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στο Διμηνιαίο
περιοδικό Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο για το…

Διακρατική Συνάντηση SATI στη Λάρισα

Διακρατική Συνάντηση SATI στη Λάρισα

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Διακρατική Συνάντηση SATI με φυσική παρουσία
στην πόλη της Λάρισας.
Την συνάντηση φιλοξένησε η Spirito με εκπροσώπους από σχεδόν…