Ηaberler

SATI e-öğrenme platformu

SATI e-öğrenme platformu

E-öğrenme platformumuz, içinde yer alan tüm SATI ortaklarıyla birlikte hazır ve tam olarak çalışır durumdadır. çevrildi
İngilizce’ye ve tüm ortakların dillerine çevrilmiştir. Ana kapsam…

Larissa’da SATI Ulusötesi Toplantısı.

Larissa’da SATI Ulusötesi Toplantısı.

24 Haziran Cuma günü, fiziki mevcudiyet ile ilk SATI Ulusötesi Toplantısı Larissa
şehrinde gerçekleşti.
Toplantıya Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den neredeyse tüm proje ortaklarından…

SATI’nin 2. Çevrimiçi Ulusötesi Ortak Toplantısı

SATI’nin 2. Çevrimiçi Ulusötesi Ortak Toplantısı

“SATI” projesinin ikinci çevrimiçi ulusötesi toplantısı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleşti. Proje koordinatörü Spirito'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya tüm ortaklar katıldı. Toplantı sırasında ortaklar, projenin gelişimini izleme ve projenin Fikri...

“SATI” | 1. ORTAK TOPLANTISI

“SATI” | 1. ORTAK TOPLANTISI

İlk çevrimiçi Ulusötesi Ortak Toplantımız 24 Haziran 2021 Perşembe günü gerçekleşti. Toplantının amacı, proje faaliyetlerini, yönetim ve idari prosedürleri, Fikri Çıktıların uygulanmasını tartışmak ve her bir faaliyet için zaman planını belirlemekti. Tüm ortak...